Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik

8 Ekim 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28789

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SİGORTALAR KAPSAMINDA

HAK SAHİPLERİNCE ARANMAYAN PARALAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat uyarınca zamanaşımına uğrayanlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar ve sigorta şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşları kapsar. Emeklilik şirketleri sigortacılık faaliyetleri çerçevesinde bu Yönetmelik hükümleri kapsamındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/B ve geçici 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Emeklilik şirketi: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan emeklilik şirketlerini,

b) Güvence Hesabı: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan kurumu,

c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

ç) Ticari işler için temerrüt faizi: 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile düzenlenen faizi,

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

e) Özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar: 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca kurulmuş Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu uyarınca kurulmuş Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve benzeri kuruluşları,

f) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Zamanaşımı

MADDE 4 – (1) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paraların tabi olduğu zamanaşımı süresi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

(2) Zamanaşımı süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

Zamanaşımına uğrayan tutarların ilanı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki paraların zamanaşımına uğraması halinde söz konusu tutarlara ilişkin bilgiler zamanaşımı tarihini izleyen Şubat ayının ilk iş gününden itibaren sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşların internet sitelerinin ana sayfalarında dikkat çekecek bir şekilde ekte yer alan logo ve “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında oluşturulacak bir sorgulama alanında dört ay süreyle erişime sunulur. Söz konusu sorgulama alanında zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacağı hususuna yer verilir. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar, söz konusu listelerin kendi internet sitelerinde erişime sunulduğu hususunu zamanaşımı tarihini izleyen Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk on gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki paralardan 100 TL ve üzeri tutarda olanlar bakımından, sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar, yukarıdaki fıkranın yanı sıra, bu paraların hak sahiplerince başvuruda bulunulmadığı takdirde 5684 sayılı Kanunun 33/B maddesi uyarınca ilgisine göre Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredileceği hususunda zamanaşımı tarihini izleyen Ocak ayı sonuna kadar hak sahiplerini iadeli taahhütlü mektup ve güvenli elektronik haberleşme yöntemleri ile bilgilendirmek zorundadır.

(3) Sigorta ve emeklilik şirketleri, zamanaşımına uğrayan paralara ilişkin olarak hak sahiplerine ait kimlik ve adres bilgileri ile zamanaşımına konu tutarları içeren listeleri Şubat ayının ilk iş gününde Güvence Hesabına gönderir. Güvence Hesabı listelerin kendisine ulaşmasından sonra bu tutarlara ilişkin olarak kendi internet sitesinde ekte yer alan logo ve “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında tüm şirketleri içerecek şekilde oluşturulacak bir sorgulama alanında zamanaşımı tarihini izleyen takvim yılının Mayıs ayının sonuna kadar sorgulama ekranı tahsis eder.

(4) Bu madde uyarınca tahsis edilen sorgulama alanında hak sahipleri, kimlik bilgilerine (T.C. kimlik no.su) göre sorgulama yaparak zamanaşımına uğrayan tutarları görebilirler. T.C. kimlik no.su bilinmeyen kişiler için “Ad-Soyad” bilgilerine ilave olarak “Doğum Tarihi” bilgilerinin girilerek sorgulama yapılabilmesi için gerekli alt yapı sağlanır.

(5) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılması gereken ilanı, Birlik bu şirketler ve kuruluşlar adına yapabilir. Bu durumda anılan şirketler ve kuruluşlar ayrıca ilan yapmazlar.

(6) Bu madde kapsamında Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılan ilan metninde, sorgulama yapılabilecek şirketlerin unvanları ve internet adresleri ile ortak sorgulama yapılabilecek Güvence Hesabının unvanına ve internet adresine yer verilir. Ayrıca bu ilan metninde, zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümler dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacağı hususuna da yer verilir.

(7) Güvence Hesabı, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ilgili bilgilerin kendisine gönderildiğini takip etmek ve ayrıca söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketleri düzenli olarak Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

Zamanında aranmayan paraların devri

MADDE 6 – (1) Hak sahipleri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki paraların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranması durumunda sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar nezdinde tutulan paralar hak sahiplerine ödenir.

(2) Sigorta ve emeklilik şirketleri nezdinde olup bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmayan tutarlar Güvence Hesabına aktarılır. Söz konusu tutarların hangi hesaplara yatırılacağı Güvence Hesabı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerine duyurulur. Sigorta ve emeklilik şirketleri, hak sahiplerine ilişkin kimlik ve adres bilgileri ile devir konusu tutarları içeren listeleri devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Güvence Hesabına bildirmekle yükümlüdür. Güvence Hesabına aktarılan tutarlar devir tarihi itibariyle Güvence Hesabı tarafından gelir kaydedilir. Bu madde uyarınca zamanında Güvence Hesabına aktarım yapmayan sigorta ve emeklilik şirketleri bu tutar üzerinden ayrıca ticari işler için uygulanan temerrüt faizi öderler.

(3) Özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar nezdinde olup bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmayan tutarlar, anılan kuruluşlar tarafından gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Kanunun yayımı tarihinden önce zamanaşımına uğramış tutarlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun 33/B maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken paralara ilişkin olarak anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre tamamlanan işlemler geçerliliğini korur. Bu kapsamda olup anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre tamamlanmayan işlemler, bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Hazırlık süresi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sigorta ve emeklilik şirketleri, özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile Güvence Hesabı, zamanaşımına uğrayan tutarların internet sitelerinde ilanına ilişkin altyapılarını, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde tamamlar.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1 Sigorta ve Emeklilik Şirketleri ile Özel Kanun Hükümleri Dâhilinde Sigorta Faaliyetinde Bulunan
Kuruluşlar Tarafından İnternet Sitelerinde İlan Edilecek Zamanaşımına Uğrayan Tutarlara İlişkin Logo

Bu gönderiyi paylaş